top of page
Toplantı Rezervasyonu

Gizlilik ve Çerez Politikası

İnternet Sitesi Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde, IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ ne ait www.beautyinrighthands.com (“Site”) internet sitesini kullanımınız, Site üzerinden iletişim formu doldurmanız ve Site üzerindeki diğer kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

Site’de çerez vb. programlar kullanılmaktadır. Çerez politikamıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

İletişim Faaliyetleri

Site iletişim formunu doldurmanız halinde, bu formdaki bilgiler uyarınca sizinle iletişim kurabilmemiz, talep ettiğiniz hizmeti tespit ederek size en uygun hizmeti sunabilmemiz amaçlarıyla kimlik (ad ve soyadı), pasaport numaranız, yabancı kimlik numaranız, doğum tarihiniz, sağlık bilgileriniz, iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), müşteri işlem (not kısmına ekleyeceğiniz diğer bilgiler) bilgileriniz, göndermeniz halinde görsel kayıtlarınız işlenecektir.

Ticari İletişim Faaliyetleri

Açık rıza/onay vermeniz halinde; müşteri/ürün memnuniyetine yönelik faaliyetlerin/anketlerin yapılması, genel nitelikteki kampanya, avantaj, teklif, promosyon, reklamlar ve şirketimiz tarafından düzenlenen etkinliklere (lansman, tanıtımlar, söyleşi, kokteyl, atölyeler, kutlama, seminer vs.) ilişkin iletilerin ticari iletişim faaliyetleri (SMS, e-posta, sesli arama) veya diğer yöntemlerle (telefon numarası bazlı çalışan uygulamalar ve programlar dahil çevrimiçi iletişim kanalları) tarafınıza ulaştırılması/duyurulabilmesi, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması, ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi, kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi, istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla, gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi amacıyla kimlik (ad ve soyadı) ve iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi) işlenecektir.

Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler

Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, arabuluculuk, hakem heyeti, iflas, konkordato gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, ihtarname süreçlerinin yürütülmesi, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, işlenen kişisel verilerinize ilişkin talepte bulunmanız halinde bu talebinizi yerine getirmek, mevzuattan doğan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla ve kurum içi denetim, raporlama, analiz, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kimlik (ad ve soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) ve işlem güvenliği (IP adresi, ticari iletişim ve Kanun kapsamında yapılan aydınlatma ve onaylara ilişkin dijital log kayıtları) bilgileriniz işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi,

  • Tedarikçiler: Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, santral hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, sistemlere bakım/destek hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu ve ortak alan hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler, anket firmaları, araştırma firmaları, internet sitesi ve medya planlama desteği aldığımız ajanslar) ile,

  • Kamu Kurum Kuruluşları: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla, paylaşmaktayız.

  • Ayrıca; güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara, acil tıbbi müdahaleleri yerine getirmek amacıyla hastanelere ve sağlık kuruluşlarına, bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumları ile paylaşmaktayız.

 

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz; Site’de iletişim formunun doldurulması aşamasında verdiğiniz bilgilerin kaydedilmesi, çerez kullanımı, yöntemi gibi otomatik yöntemlerle toplanacaktır.

Kişisel verileriniz:

  • İletişim faaliyetlerine ilişkin olarak “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine,

  • Yasal süreçler ve kurum içi faaliyetlere ilişkin olarak “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Ayrıca ticari iletişim süreçleri kapsamında kişisel verileriniz “açık rıza” vermeniz halinde bu açık rızaya dayanarak işlenecektir. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

 

4. Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza (kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme) ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz (ilgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz). Talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Çerez Politikası
 

IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz.

Çerez Nedir?
Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, cihazlarına kaydedilen küçük dosyacıklardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir.

Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.

1. Zorunlu Çerezler
Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

2. Analiz Çerezleri
Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

3. İşlevsel Çerezler
Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

4. Pazarlama Çerezleri
Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.

 

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?
Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?
Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.

Çerezler Nasıl Yönetilmektedir?
Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin kullanılacağı konusu, tamamen kullanıcılarımızın özgür iradelerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın ayarlarından silerek ya da engelleyerek, web sitemize adım attığınız anda yönetebilir ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz.

 

Bizlerle aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Adres: Beştepe Mah. Nergiz Sk. No: 7/2 İç Kapı No: 27 Yenimahalle, Ankara / Türkiye

E-Posta: info@beautyinrighthands.com

Cookies/Çerezler
bottom of page