top of page
Toplantı Rezervasyonu

Privacy and Cookie Policy

Gizlilik ve Çerez Politikası

Clarification Text on the Processing of Personal Data of the Website

İnternet Sitesi Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde, IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ ne ait www.beautyinrighthands.com (“Site”) internet sitesini kullanımınız, Site üzerinden iletişim formu doldurmanız ve Site üzerindeki diğer kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

Site’de çerez vb. programlar kullanılmaktadır. Çerez politikamıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

İletişim Faaliyetleri

Site iletişim formunu doldurmanız halinde, bu formdaki bilgiler uyarınca sizinle iletişim kurabilmemiz, talep ettiğiniz hizmeti tespit ederek size en uygun hizmeti sunabilmemiz amaçlarıyla kimlik (ad ve soyadı), pasaport numaranız, yabancı kimlik numaranız, doğum tarihiniz, sağlık bilgileriniz, iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), müşteri işlem (not kısmına ekleyeceğiniz diğer bilgiler) bilgileriniz, göndermeniz halinde görsel kayıtlarınız işlenecektir.

Ticari İletişim Faaliyetleri

Açık rıza/onay vermeniz halinde; müşteri/ürün memnuniyetine yönelik faaliyetlerin/anketlerin yapılması, genel nitelikteki kampanya, avantaj, teklif, promosyon, reklamlar ve şirketimiz tarafından düzenlenen etkinliklere (lansman, tanıtımlar, söyleşi, kokteyl, atölyeler, kutlama, seminer vs.) ilişkin iletilerin ticari iletişim faaliyetleri (SMS, e-posta, sesli arama) veya diğer yöntemlerle (telefon numarası bazlı çalışan uygulamalar ve programlar dahil çevrimiçi iletişim kanalları) tarafınıza ulaştırılması/duyurulabilmesi, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması, ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi, kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi, istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla, gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi amacıyla kimlik (ad ve soyadı) ve iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi) işlenecektir.

Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler

Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, arabuluculuk, hakem heyeti, iflas, konkordato gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, ihtarname süreçlerinin yürütülmesi, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, işlenen kişisel verilerinize ilişkin talepte bulunmanız halinde bu talebinizi yerine getirmek, mevzuattan doğan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla ve kurum içi denetim, raporlama, analiz, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kimlik (ad ve soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) ve işlem güvenliği (IP adresi, ticari iletişim ve Kanun kapsamında yapılan aydınlatma ve onaylara ilişkin dijital log kayıtları) bilgileriniz işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi,

  • Tedarikçiler: Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, santral hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, sistemlere bakım/destek hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu ve ortak alan hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler, anket firmaları, araştırma firmaları, internet sitesi ve medya planlama desteği aldığımız ajanslar) ile,

  • Kamu Kurum Kuruluşları: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla, paylaşmaktayız.

  • Ayrıca; güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara, acil tıbbi müdahaleleri yerine getirmek amacıyla hastanelere ve sağlık kuruluşlarına, bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumları ile paylaşmaktayız.

 

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz; Site’de iletişim formunun doldurulması aşamasında verdiğiniz bilgilerin kaydedilmesi, çerez kullanımı, yöntemi gibi otomatik yöntemlerle toplanacaktır.

Kişisel verileriniz:

  • İletişim faaliyetlerine ilişkin olarak “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine,

  • Yasal süreçler ve kurum içi faaliyetlere ilişkin olarak “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Ayrıca ticari iletişim süreçleri kapsamında kişisel verileriniz “açık rıza” vermeniz halinde bu açık rızaya dayanarak işlenecektir. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

 

4. Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza (kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme) ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz (ilgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz). Talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

As IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, we would like to inform you about your personal data that we process within the scope of our practices regarding the processing of your personal data and the provisions of the Personal Data Protection Law No. 6698 and other legislation.

This text includes the clarifications regarding your use of the website reached as www.beautyinrighthands.com (“Site”) belonging to IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  filling in the contact form on the Site, and your personal data to be processed within the scope of other personal data processing activities on the Site.

Cookies and similar programs are used in this website.

You can access our cookie policy by clicking here.

1. What is Our Purposes of Processing Your Personal Data and What Is Your Personal Data We Process?

Communication Activities

If you fill out the site contact form, your identity (name and surname), passport number, foreigner's identity number, date of birth, health information, contact (telephone number, etc., e-mail address), customer transaction (other information you will add to the note section), your visual records will be processed if you send it.

Commercial Communication Activities

 

If you give your explicit consent/approval; running activities and questionnaires regarding customer/product satisfaction, Commercial communication activities (SMS, e-mail, voice call) of messages related to general campaigns, advantages, offers, promotions, advertisements and events organized by our company (launch, promotions, conversations, cocktails, workshops, celebrations, seminars, etc.), or other methods (online communication channels including phone number-based applications and programs), execution and follow-up of financial reporting and risk management transactions, creation and follow-up of visitor records, public relations and marketing policies. development and improvement, determination and implementation of our commercial business strategies, voice and call recordings, in case of communication with our call centers or company phones, determination of communication and determination of the content, execution of our corporate correspondence, creation of statistical data, collection of visitor information. Your identity (name and surname) and contact information (telephone number, e-mail address) will be processed in order to carry out the necessary quality and standard inspections, in order to ensure that the customer receives feedback and responds.

 

Legal Processes and Internal Activities

In case of disputes that may arise, the use of all kinds of lawsuits, replies and objections against official institutions and organizations such as court, enforcement office, mediation, arbitration committee, bankruptcy, concordat, execution of warning processes, execution of negotiations and agreement processes regarding disputes, if you request information from us, the necessary information will be provided. Identity (name and surname), contact (phone number, e-mail address) in order to be able to be delivered to you, to fulfill your request regarding your processed personal data, to fulfill our storage obligations arising from the legislation and within the scope of internal audit, reporting, analysis, development and improvement studies. mail address) and transaction security (IP address, commercial communication and digital log records regarding the illumination and approvals made under the Law) will be processed.

2. To Whom and For What Purpose Can We Transfer Your Personal Data?

We share your personal data with,

  • Suppliers: In order to realize the fields of activity and public services of our company, we provide information technologies, marketing/advertising/analysis activities, consultancy that requires expertise, etc. with service providers (call center, switchboard service providers, database and server service providers, systems maintenance/support service providers, e-mail server and common area service providers, electronic messaging tool service providers, legal and financial consultancy service providers, independent audit service providers, archiving service providers, survey firms, research firms, agencies that we receive website and media planning support from),

  • Public Institutions: These institutions, organizations and authorities, who request data from us, in order to provide information, documents and other related obligations to authorized public institutions and organizations and judicial authorities, and to use our legal rights such as lawsuit and reply rights.

  • And; within the scope of security, technology and cloud services, we share digital data with domestic and international institutions/organizations providing these services, hospitals and health institutions in order to fulfill emergency medical interventions, and banks and financial institutions for the purpose of performing banking and financial transactions.

 

3. What is the collection method and legal reason for your personal data?

Your personal data will be collected by automatic methods such as saving the information you provide while filling out the contact form on the site, using cookies and methods.

Your personal data will be processed based on:

  • Regarding communication activities, the legal grounds that state "provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract, it is necessary to process the personal data of the parties to the contract" and "the data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the data subject",

  • Regarding legal processes and in-house activities, “it is mandatory for the data controller to fulfill its legal obligation”, “data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the data subject”, “explicitly stipulated in the laws” and “a legal reasons for the fact that data processing is mandatory for the establishment, use or protection of the right."

In addition, within the scope of commercial communication processes, your personal data will be processed based on this explicit consent if you give "explicit consent". You can terminate the personal data processing activities based on explicit consent by withdrawing your explicit consent at any time and without giving any reason.

4. What are your rights?

 

With regard to your personal data processed by us, you are always entitled to your rights set forth in Article 11 of the Law (to learn whether your personal data is processed, to request information about it if your personal data has been processed, to learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with its purpose, at home or abroad. Knowing the third parties to whom the personal data is transferred, Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing and requesting the notification of the transaction to the third parties to which the personal data has been transferred, Even though it has been processed in accordance with the provisions of the "KVKK" (The law for protection of the personal data) and other relevant laws, in case the reasons requiring its processing are eliminated, to request the deletion or destruction of data and to notify the third parties to whom the personal data has been transferred, Objecting to the emergence of the result, requesting the compensation of the damage in case of loss due to the unlawful processing of personal data). As a Data Controller, you can submit your applications to IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ by making a written application to the address below or by sending an e-mail from your e-mail address registered in our system (the relevant request is included in the Communiqué on Application Procedures and Principles to the Data Controller. We would like to remind you that it must comply with the field conditions). Your requests will be evaluated and decided free of charge as soon as possible and within thirty (30) days at the latest. If the evaluation and decision-making process requires a separate cost, the fee in the tariff determined by the Personal Data Protection Board will be taken as basis.

Çerez Politikası
 

IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz.

Çerez Nedir?
Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, cihazlarına kaydedilen küçük dosyacıklardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir.

Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.

1. Zorunlu Çerezler
Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

2. Analiz Çerezleri
Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

3. İşlevsel Çerezler
Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

4. Pazarlama Çerezleri
Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.

 

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?
Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?
Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.

Çerezler Nasıl Yönetilmektedir?
Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin kullanılacağı konusu, tamamen kullanıcılarımızın özgür iradelerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın ayarlarından silerek ya da engelleyerek, web sitemize adım attığınız anda yönetebilir ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz.

 

Bizlerle aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Adres: Beştepe Mah. Nergiz Sk. No: 7/2 İç Kapı No: 27 Yenimahalle, Ankara / Türkiye

E-Posta: info@beautyinrighthands.com

Cookies/Çerezler

Cookie Policy

As IN RIGHT HANDS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, we care about your security and with this Cookie Policy, we aim to briefly inform you about which cookies we use on our website, for what purpose, and how to change your cookie settings.

Please read this Cookie Policy to have brief information about what kind of personal data is collected for what purpose and how it is processed through cookies, in order to serve you better.

What is Cookie?
Cookies are small files that are saved on users' devices so that they can use websites more efficiently. Since the information of users is being processed through cookies, users must be informed and their consent must be obtained in accordance with the Law on Protection of Personal Data No. 6698.

We also use various cookies in order to ensure that you, our dear visitors, can make the most of our website and improve the user experience of our dear visitors.

1. Essential Cookies
Essential cookies are cookies that enable the website to be usable by activating the basic functions of the website. The website will not function properly without these cookies.

2. Analytics Cookies

Analytics cookies are cookies that anonymously collect visitors' usage information and preferences regarding the website and thus enable the performance of the website to be improved.

3. Functional Cookies

Functional cookies enable users to be recognized and remembered in their future visits based on their past use of the website, thus allowing websites to provide users with language, region, etc. Cookies that allow us to provide a personalized service, such as

4. Marketing Cookies

Marketing cookies are third-party cookies and are used to track the behavior of visitors on websites. The purpose of these cookies is to help show the advertisements that will be of interest to the visitors and are the responsibility of the third parties holding the cookies.

 

What are the Personal Data Processed with Cookies?

​Your identity (name, surname, date of birth, etc.) and contact information (address, e-mail address, phone, IP, location, etc.) will be processed by us through cookies, automatic or non-automatic methods and sometimes analytical providers, advertising networks, search information providers, technology providers, such as obtained, recorded, stored and updated, within the framework and duration of the service and contractual relationship between us, on the basis of the legitimate interest processing condition.

For What Purpose Are Cookies Used?

Cookies are used on our website to ensure security by detecting suspicious activities, to increase functionality and performance in line with users' preferences, to develop and personalize products and services, to facilitate access to these services, and to fulfill contractual and legal responsibilities. In addition, there are marketing cookies and information sharing with third parties in order to bring users together with wider service providers.

How are Cookies Managed?

After all these explanations, the issue of which cookies will be used is left entirely to the free will of our users. You can manage your cookie preferences as soon as you step on our website by deleting or blocking them in your browser's settings, or you can change these settings at any time in the future.

 

You can contact us through the following communication channels.

Address: Beştepe Mah. Nergiz Sk. No: 7/2 İç Kapı No: 27 Yenimahalle, Ankara / Turkey

E-Mail: info@beautyinrighthands.com

bottom of page